MEDIA RELEASE 27th JANUARY 2014

 

Fuofua mate ‘i he Hala Pule’anga

 

            Kuo malolo ha ta’ahine ta’u 19 mei Lapaha ‘i he ‘aho Tokonaki 25 ‘o Sanuali, 2014 pea kuo fakapapau’i ai mei he kau Polisi ‘i he ‘Apitanga Vaini ko e tupunga ‘eni mei ha’ane to mei he veeni na’e heka ai.

            Ko e lipooti kuo tuku mai ‘oku ha ai ko e hoko ‘a e fakatu’utamaki ko ‘eni ‘i Lapaha pe ‘i he toumu’a ‘o e falema Cowley, ‘a ia na’e lele atu ai ‘a e veeni ‘oku faka’uli ai e tangata ta’u 53 ka e heka ‘i mui ‘i he veeni ‘a e pekia mo hono ongo tokoua pehee ki he’ene fine’eiki.

            Na’e kolosi fakafokifa ai ha fanga ki’i puaka ko e tuli mai ‘e ha kulii ‘o feinga ‘a e faka’uli ke kalofi, ‘o hoko ai ‘a e to ‘a e pekia mei he funga veeni ki he lotohala.

            Na’e tu’u ai ‘a e faka’uli ‘o fai ‘a e feinga ‘o leleaki’i mai ‘a e pekia ki he Falemahaki Vaiola, ka ko e lipooti mei he Toketa na’e fu’u lahi ‘a e lavea ki hono ‘ulu pea na’e malolo pe ‘a e tokotaha ni ki mu’a pea toki a’u ki he Falemahaki Vaiola.

            Kuo puke ai ‘e he kau Polisi ‘a e faka’uli ‘o fakahu ke fakakato ‘a e ngaahi ngaue fakalao ki ai.

            Ko e fuofua mate ‘eni ‘i ha fakatu’utamaki ‘i he Hala Pule’anga ki he ta’u ni.        

 

Mate Melemo ‘i Fonoi

           

Kuo lipooti mei he ‘Apitanga Polisi ‘i Ha’apai ‘a e malolo ‘a ha tangata ta’u 46 mei Fonoi ‘i he ‘aho Tokonaki 25 ‘o Sanuali, 2014 hili ia ha’ane toutai mo ha tokoua kehe ‘o ne uku ‘o ngaue’aki ‘a e misini uku kasa.

            Fakatatau ki he lipooti mei he Pule ‘o e ‘Apitanga Polisi ‘i Ha’apai ko ‘Inisipekita Ma’olunga Peleki, na’a ne pehee na’e lava atu ‘a e pekia ko e feinga toutai ha kiki ki he Sapate.

            Na’a ne hifo ai ki lototahi ‘o uku ‘o ngaue’aki ‘a e misini uku kasa ka e heka pe ‘a e tokoua na’a nau ‘alu ‘i he loto vaka. ‘I he ‘alu hake ‘a e pekia mo ‘ene tangai ika ‘o fa’o ki he vaka pea ne fakaha ange leva ki he ongo tangata na’a nau ‘alu ke nau foki ai.

            Na’e ta’utu atu ‘a e tokotaha ni ‘I he loto vaka ‘o ne malolo ai pe. Na’e fai ai ‘a e feinga ki he Pule Fakavahe mo e Toketa ‘i Nomuka ‘o fakahoko ‘a hono sivi ‘o e pekia ke fakapapau’i ‘a e tupu’anga ‘o ‘ene malolo.

            Na’e fakapapau’I ‘e he Toketa na’e fu’u fuoloa ‘a e nofo ‘a e pekia ‘io kilisitaha pea mo e misini uku kasa ‘o ne faingata’a’ia ai ‘o tupunga mei ai ‘a ‘ene malolo.

 

 

Mate melemo ta’ahine ta’u 6

 

            ‘I he ‘aho Tu’apulelulu 23 ‘o Sanuali, 2014 na’e malolo ai ha ki’i ta’ahine ta’u 6 mei Folaha pea kuo fakapapau’i ko e tupunga ‘o ‘ene malolo mei ha’ane melemo.

            Ko e lipooti kuo ma’u ‘e he kau Polisi ‘oku pehe na’e lava atu ‘a e pekia mo ha fanga ki’i tamaiki kehe ‘o fai ‘enau kaukautahi ‘i ha ki’i Fanga ‘oku ui ko Moli ‘i Nukuhetulu.

            Ko e kaukautahi ko ‘eni na’a nau ngaue’aki ha la’i tapuni ‘aisi ‘o nau heka ai ka e toko ‘aki ha va’akau, ‘o nau kaukau tahi holo pea i ‘i he mataa’uto’uta mo fai ‘enau fusi limu.

            Na’e hifo ai e ongo leka ‘o fai ‘a hono fua ‘o e limu ka e kei kaukautahi pe ‘a e pekia mo ha ki’i leka ‘e taha, ‘a ia na’e heka pe ‘a e pekia ka e toko ‘e he ki’i leka ‘e taha ‘a e tapuni ‘aisi na’a na heka ai.

            Na’e homo ai ‘a e va’akau na’e toko ‘aki e tapuni ‘aisi ki lototahi pea hifo ‘a e leka ke to’o hake ‘o ne ‘ilo’i ai ‘a e ki’i to mai ‘ena kaukautahi ki he loloto. Na’e feinga ai ‘a e leka ko ‘eni ki ‘uta.

            Na’e kei heka pe ‘a e pekia ‘i he funga la’i tapuni ‘aisi ka ‘oku mahino na’e kamata ke ‘ave ‘e he ‘au ki he loloto, pea na’e lele ai ‘a e kauleka ‘o kumi tokoni ke ‘omai ‘a e pekia.

            ‘Oku mahino na’e a’u atu ‘a e kau kumi tokoni ‘o ‘ilo ‘a e la’i tapuni ‘aisi ka e ka’iloa ‘a e pekia, pea na’e fai holo ai ‘enau kumi ‘o ma’u ‘a e sino ‘o e pekia kuo ne kamata ofi mai ki ‘Anana.

            Na’e kaufaki’i ‘a e tokotaha ni ‘o fakahoko mo e ‘uluaki tokoni pehee foki ki hono leleaki’i ki Falemahaki Vaiola, ka na’e ‘ikai ke toe malava ke fakahoko ha tokoni hena’e ‘osi pekia ‘a e tokotaha ni.

            Na’e fakakakato pe ‘a e ngaue ‘a e Toketa ‘o fakapapau’i ‘a e malolo ‘a e ki’i ta’ahine ta’u ono ko ‘eni ko e melemo.

 

 

 ‘Unga Fa’aoa

 Komisiona Polisi Le’ole’o